Sunrise at Grand Teton National Park by Rob Kroenert on Flickr.

Sunrise at Grand Teton National Park by Rob Kroenert on Flickr.